تبلیغات
دانلود رایگان مقاله ، دانلود مقاله ، دانلود رایگان مقاله ، دانلود کتاب ، دانلود پایان نامه - اردبیل

برای مشاهده و دانلود پایان نامه های لاتین رایگان بر روی لینک زیر کلیک نمایید

 

>>>>  فهرست پایان نامه های لاتین رایگان  <<<<

 

دانلود رایگان پایان نامه لاتین از دانشگاه University of Southern California با عنوان


Investigation of soil-flexible foundation-structure interaction for incident plane SH waves
by Gicev, Vlado, University of Southern California, 2005, 230 pages; 3180303دریافت لینک دانلود
 

در صورت نیاز به پایان نامه خاصی از پایگاه ProQuest می توانید عنوان آن را از طریق لینک زیر جستجو کرده و به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید.

برای جستجوی پایان نامه مورد نظر خود بر روی تصویر زیر کلیک نمایید:


جستجوی پایان نامه


ardabil.sci@gmail.com


هزینه دانلود و ارسال متن کامل پایان نامه : 3000 تومان


  Investigation of soil-flexible foundation-structure interaction for incident plane SH wavesby Gicev, Vlado, University of Southern California, 2005, 230 pages; 3180303A numerical  scheme  is  used  for  simulation  of  SH  wave  propagation  through  three different  media:  soil,  a  sem i-circular  flexible  foundation,  and  a  structure.  The  response  is studied  for two types  of input:  monochromatic steady-state wave and  half-sine  pulse.The  steady-state  solution  is  presented  for  the  example  of  the  Hollywood  Storage Building  for two angles  of incidence and  for two different foundation  stiffness. The displacement and  strain  amplitudes  for the  flexible  foundation  are  generally  larger than  the amplitudes  for the rigid  foundation,  except  in  the  frequency  range  close  to  the  natural  frequencies  of the  building on a fixed  base.The  transient  response  to  a  half-sine  wave  is  analyzed  with  emphasis  on  three  aspects of the  problem:1.  Energy distribution2.  Response at the  contacts3.  Response when the soil  is  nonlinear.It  is  shown  that  the  distribution  of  the  maximum  energy  in  the  building  and  the scattered  energy from the foundation  are  invariant with  the  duration  of the  pulse.  Also,  the  input energy  reaching  the  foundation  is  independent  of  the  angle  of  incidence.  The  results  of  the energy  distribution  are  illustrated  for the  Hollywood  Storage  building  and  the  Holiday  Inn  hotel in Van Nuys,  both  in  the  Los Angeles metropolitan area.Reproduced with  permission of the copyright owner.  Further reproduction  prohibited without permission.The  response  at  the  contacts  (soil-foundation  and  foundation-building)  is  studied  for the  Holiday  Inn  hotel  for four angles  of  incidence  and  three  foundation  stiffness.  The  results are presented as normalized average displacements and as functions of dimensionless frequencies.The  constitutive  law  of  nonlinear  soil  is  assumed  to  be  ideally  elasto-plastic.  Three levels  of  nonlinearity  are  considered,  and  the  energy  distribution  and  the  distribution  of  the permanent strain are shown graphically for the above-mentioned  two  buildings.Through  analysis  of  the  response  at the  contacts,  it  is  shown  that  the  response  in  the presence  of  small  and  intermediate  nonlinearity  generally  does  not  differ  appreciably  from  the linear  response.  There  are  significant  differences  between  the  response  experiencing  large nonlinearity and the  linear response.طرح مدل عددی برای شبیه سازی انتشار موج SH از طریق سه استفادهرسانه های مختلف: خاک، SEM انعطاف پذیر I-دایره ای، و یک ساختار است. پاسخ استموج تک رنگ حالت پایدار و پالس نیمه سینوسی: برای دو نوع ورودی مطالعه قرار گرفت.راه حل حالت پایدار برای به عنوان مثال از ذخیره سازی هالیوود ارائهبرای ساخت ساختمان های دو زاویه از بروز و برای دو سختی بنیاد متفاوت است. جابجاییو دامنه های کرنش برای پایه و اساس انعطاف پذیر هستند به طور کلی بزرگتر از دامنه برایبنیاد سفت و سخت، به جز در محدوده فرکانس به فرکانس طبیعی ساختمان بستنبر روی یک پایه ثابت.پاسخ گذرا به موج نیم سینوسی با تاکید بر جنبه های تجزیه و تحلیل سهاز مشکل:توزیع 1. انرژی2. پاسخ در تماس3. پاسخ هنگامی که خاک غیر خطی است.نشان داده شده است که توزیع حداکثر انرژی در ساختمان وانرژی پراکنده از پایه و اساس ثابت با مدت زمان پالس است. همچنین، ورودیرسیدن به بنیاد انرژی مستقل از زاویه از بروز است. نتایج حاصل ازتوزیع انرژی برای ساختمان ذخیره سازی هالیوود و تعطیلات در هتل مسافرخانه نشان داده شدهدر Van Nuys، هر دو در منطقه شهری لس آنجلس است.تکثیر با کسب اجازه از مالک کپی رایت. تولید مثل بیشتر ممنوع بدون اجازه.پاسخ در تماس (خاک، پایه و اساس و پایه و اساس سازی) برای مورد مطالعههتل تعطیلات مسافرخانه برای چهار زاویه از بروز و سه سفتی پایه و اساس. نتایج به دست آمدهارائه شده به عنوان جابجایی متوسط ​​نرمال و به عنوان توابع از فرکانس های بعد.قانون تشکیل دهنده خاک غیر خطی فرض می شود ایده آل الاستو-پلاستیک. سهسطح غیر خطی در نظر گرفته، و توزیع انرژی و توزیعفشار دائمی به صورت گرافیکی برای بالا ذکر شد دو ساختمان نشان داده شده است.از طریق تحلیل پاسخ در تماس، نشان داده شده است که پاسخ درحضور غیر خطی کوچک و متوسط ​​به طور کلی خیلی از متفاوت نیستپاسخ خطی دارد. تفاوت های قابل توجهی بین پاسخ را تجربه بزرگ وجود داردغیر خطی و پاسخ خطی دارد.در عصر رایانه های سریع، به دست آوردن راه حل برای بسیاری قبلا لاینحلمشکلات یک واقعیت به ویژه برای مسائل معادلات دیفرانسیل جزئی شد،(PDE)، که در آن راه حل های تحلیلی تنها برای شرایط PLEST سیم وجود داشته باشد. با استفاده ازروش های عددی، می توان یک مشکل از زمان اولیه به برخی زمان مورد نظر در همه فضایی را حل کندامتیاز. روشهای عددی برای حل محبوب ترین PDE ها هستند از روش اجزاء محدود(FEM) و روش تفاضل محدود (FD). معمولا، FEM با استفاده از طرح های صریح IM که در آنمقادیر ناشناخته در تمام نقاط فضایی به طور همزمان برای هر مرحله زمان به دست آمدهحل دستگاه معادلات جبری خطی. ترین طرح های تفاضل محدود صریح و روشن است،در جایی که راه حل از راه حل از گام زمانی قبلی و معادلات به دست آمدهuncoupled هستند. حل کامل سیستم خطی از سفارش n ام نیاز به 0 (N 2) عملیات، در حالی که برایسیستم uncoupled منظور از پیچیدگی 0 (N) است. بنابراین، طرح های صریح و روشن در ارجحیت دارندتجزیه و تحلیل عددی، به ویژه برای مشکلات در مقیاس بزرگ (که در آن n بزرگ باشد). سیستمدر طرح صریح IM اتفاق می افتد معمولا متحد شدند و متقارن، و بنابراین منظور ازپیچیدگی بسیار کمتر از 0 (NZ) اما هنوز هم بزرگتر از برای طرح صریح است. همچنین،طرح های IM صریح هستند بدون قید و شرط پایدار است، که این مورد با صریح و روشن نیستطرح. علاوه بر این، عناصر محدود به عنوان یک ابزار عددی مناسب تر از محدود هستند1تکثیر با کسب اجازه از مالک کپی رایت. تولید مثل بیشتر ممنوع بدون اجازه.تفاوت مدل سازی هندسه پیچیده برای و نامنظم است. از سوی دیگر، برای بزرگمشکلات مقیاس، به عنوان عمل inseismological، برای مثال، طرح های صریح و روشن ترجیح داده می شوندزیرا آنها ارزان تر و آسان تر برای پیاده سازی در الگوریتم های عددی می باشد.هدف ما در این کار این است که استفاده از یک طرح عددی برای شبیه سازی موجانتشار از طریق رسانه های محدود و نامحدود و به مطالعه پدیدههمراه این قطعه موج.این ایده از روشهای عددی برای PDE ها است به جای مشتقات با کوچک اماتفاوت های محدود در فضا و زمان افزایش گسسته است. با استفاده از یک فرایند تکرار، درراه حل پیشرفت در زمان و برای معادله موج، در فضا است. این تکرار می توانید در رفتنبرای همیشه، و آن را به نرم افزار خاص وقتی که الگوریتم باید پایان است. ازبسیاری از طرح های عددی برای PDE هذلولی شده در منابع را (به عنوان مثال، اسمیت، 1985؛ SOD،1985؛ Katsaounis و لوی، 1999؛ لوی و همکاران، 2000)، لکس-Wendroff (LAX و Wendroff، 1964)طرح انتخاب شده است. این یک طرح صریح و روشن، با دقت مرتبه دوم است، هر دو در زمان و درفضای O (AT2، AX2).مشکلات ما مایل به مطالعه، می توان به سه گروه طبقه بندی:• ناهمگن و ناپیوستگی از متوسط• مدلسازی سطوح رایگان• مرزهای مصنوعی.با توجه به Moczo (1989) و Zahradnik و همکاران (1993)، تفاضل محدود محاسباتیطرح هایی که در برنامه های کاربردی انتشار موج استفاده می شود، می توان به شرح زیر تقسیم می شوند:2تکثیر با کسب اجازه از مالک کپی رایت. تولید مثل بیشتر ممنوع بدون اجازه.• طرح های همگن که در آن شرایط مرزی از تداومجابجایی و تنش به صراحت در نقاط تماس اعمال می شود،• طرح های ناهمگن که در آن همه از نقاط در دامنه محاسباتی درونی،از جمله نقاط تماس، با همان فرمول محاسبه می شود.در آثار پیش از این، مشکلات انتشار امواج با مرتبه دوم تدوین شدمعادله موج از نظر جابجایی است. آلترمن و Karal (1968) با استفاده از همگنفرمول برای حل انتشار موج کشسان در رسانه های لایه بندی شده. در نقاط تماس، با استفاده ازتداوم تنش ها و جابجایی، در نظر آنها ردیف های اضافی از نقاط ساختگی،که آنها را برای محاسبه جابجایی در تماس استفاده کنید. پس از بدست آوردنجابجایی در تماس با، حرکت در محیط بعدی را می توان با استفاده از محاسبهجابه جایی در نقاط مرزی از محیط قبلی است.بور (1972) طرح ناهمگن ارائه شده است. در یک نقطه رابط متر، اوتقریب مشتق شده توسطD (رقیق \ MRN + L / 2 (^ متر + 1DX(1.1)تبرهنگامی که این مشتق در مرتبه دوم معادله موج به طور مستقیم، جابجایی استفادهدر نقطه مرزی متر است به صراحت و بدون توجه به استرس تداوم به دست آمدهF Fمرز شرایط / U- = N -، که در آن x عادی از تماس در استdxdx من V جینقطه در نظر گرفته و نویس نمایندگی از دو رسانه ها. بور سطح آزاد به عنوان یک درمانDWرابط ویژه با PI2 = 0 و شرایط مرزی در سطح آزاد، - = 0، که در آنDNتکثیر با کسب اجازه از مالک کپی رایت. تولید مثل بیشتر ممنوع بدون اجازه.N نرمال از سطح آزاد است. این تقریب از سطح آزاد، شناخته شده به عنوان خلاءفرمالیسم، توسط Zahradnik و شهری (1984) در مطالعه تنوع حرکت زمین مورد استفاده قرار گرفتبا توجه به حضور یک کوه. طرح های دیگر، همانطور که در Vidale و کلیتون (1986)، Levander از(1988)، و Hayashi و همکاران (2001)، استفاده از فرمول خاص برای محاسبه توابع مورد نیاز درنقاط از سطح آزاد.ادوارد کومر و همکاران (1987) تخمین زده مشتقات مخلوط که در معادلات به نظر می رسداز P (فشار) و SV (برش، در هواپیما از انتشار) حرکت موج با گسترش اولینمشتق در یک جهت خاص از نظر یک سری تیلور. برای مثالSF {X، Y) ^ DF [^ Y}) ((A × 2 A3 / (بازدید کنندگان. "Y،)DY DY dxdy 2 dx23yZahradnik و همکاران (1993) مورد آزمایش قرار طرح بالا و سه طرح دیگر برای خودرفتار در ناپیوستگی. Moczo (1989) با استفاده از یک طرح ناهمگن با شبکه متغیرفاصله در جهت عمودی و مرز مصنوعی رینولدز (رینولدز، 1978) برایحل یک حوضه رسوبی است. Virieux (1984) مرتبه اول روش تفاضل محدودبرای SH (برش، نرمال به هواپیما از انتشار) امواج با جایگزینی درست جابجاییبا سرعت ذرات و میدان تنش برشی. با این طرح جدید، او حل یک چهارمهواپیما، یک حوضه رسوبی، و یک مشکل گنبد نمکی برای ضربه و هواپیما تحریک موج.Levander از (1988) پیشنهاد 0 (K2، H4)، یک شبکه مبهوت. لین (1996) طرح Zwas پیشنهاد(Eilon و همکاران، 1972)، مورد استفاده در دینامیک گاز، برای حل مشکلات نرم افزار
 

برچسب ها: دانلود پایان نامه ، دانلود پایان نامه لاتین از پایگاه پروکوئیست ، دانلود پایان نامه رایگان ، دانلود مقاله رایگان ISI ، دانلود پایان نامه از proquest ، پسورد پایگاه پروکوئیست ، پسورد proquest ،


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
دانلود رایگان مقاله ISI
روزنامه های ورزشی ایران
  • روزنامه های ورزشی ایران
  • روزنامه های ورزشی ایران
  • روزنامه های ورزشی ایران
  • روزنامه های ورزشی ایران
  • روزنامه های ورزشی ایران
  • روزنامه های ورزشی ایران
  • روزنامه های ورزشی ایران

دانلود رایگان و مستقیم مقاله های علمیدانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquestدانلود رایگان و مستقیم مقاله های علمی

این صفحه را می‌پسندم